ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงตลาดจีนรุ่ง 100 ล้านครัวเรือนมีสัตว์เลี้ยง

สนค.เผยแนวโน้มสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงในจีนปี 2566 โต ปี 2564 จีนนำเข้ามูลค่ารวม 580.77 ล้านเหรียญสหรัฐ และปี 2565 จีนเลี้ยงสัตว์ 100 ล้านครัวเรือน ไทยมีโรงงาน 33 โรง หนุนดันส่งออก

วันที่ 10 มีนาคม 2566 นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อํานวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า สนค. ได้ศึกษาสถานการณ์การค้าสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงในจีน พบว่า ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงในจีนมีการเติบโตสูง เนื่องจากชาวจีนนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากขึ้น และยังมีค่าใช้จ่ายด้านสัตว์เลี้ยงต่อครัวเรือนค่อนข้างสูง

โดยในปี 2564 จีนนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับสุนัขหรือแมว (พิกัดสินค้า 2309.10) เป็นมูลค่ารวม 580.77 ล้านเหรียญสหรัฐ ประเทศที่เป็นแหล่งนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงที่สำคัญของจีน ได้แก่

สัตว์เลี้ยง

แคนาดา (สัดส่วนร้อยละ 47.3 ของมูลค่าการนำเข้า) รองลงมา คือ สหรัฐฯ (ร้อยละ 19.7) และนิวซีแลนด์ (ร้อยละ 13.0) สำหรับไทย เป็นอันดับ 4 (ร้อยละ 11.1) (ที่มา: trademap.org) ตลาดจีนจึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยในการส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง

จากรายงานสถานการณ์การส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงจากสหรัฐฯ ไปจีน ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) แสดงให้เห็นว่า ปี 2565 แคนาดาซึ่งเป็นแหล่งนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงรายใหญ่ที่สุดของจีน ประสบปัญหาไข้หวัดนกระบาด

แคนาดา (สัดส่วนร้อยละ 47.3 ของมูลค่าการนำเข้า) รองลงมา คือ สหรัฐฯ (ร้อยละ 19.7) และนิวซีแลนด์ (ร้อยละ 13.0) สำหรับไทย เป็นอันดับ 4 (ร้อยละ 11.1) (ที่มา: trademap.org) ตลาดจีนจึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยในการส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง

จากรายงานสถานการณ์การส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงจากสหรัฐฯ ไปจีน ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) แสดงให้เห็นว่า ปี 2565 แคนาดาซึ่งเป็นแหล่งนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงรายใหญ่ที่สุดของจีน ประสบปัญหาไข้หวัดนกระบาด

ทั้งนี้ จีนถือเป็นประเทศที่มีข้อกำหนดที่เข้มงวดเกี่ยวกับการนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยง ผู้ส่งออกทุกรายต้องได้รับการประเมินและขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง โรงงานผลิตอาหารสัตว์ต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานศุลกากรของจีน (China’s General Administration of Customs: GACC)

และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงต้องผ่านการขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทของจีน (Ministry of Agriculture and Rural Affairs: MARA)

ทั้งนี้ ไทยมีโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงที่ผ่านการขึ้นทะเบียนกับ GACC จำนวน 33 โรงงาน เป็นอันดับ 2 รองจากสหรัฐฯ ที่มีจำนวน 88 โรงงาน (ข้อมูลล่าสุด เดือนตุลาคม 2565) และไทยมีจำนวนผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงที่ผ่านการขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรฯ ของจีน เป็นอันดับ 4 รองจากสหรัฐฯ แคนาดา และนิวซีแลนด์

โดยสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับสุนัขหรือแมวจากที่นำเข้าจากต่างประเทศที่ขึ้นทะเบียนใหม่และต่ออายุกับกระทรวงเกษตรฯ ของจีน ในปี 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 435 รายการ (Stock Keeping Unit: SKU) และเป็นสินค้าไทย 52 รายการ คิดเป็นร้อยละ 12 (ข้อมูลล่าสุด เดือนธันวาคม 2565)

แนวโน้มสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงในจีนมีการเติบโตอย่างมาก คาดว่าภายในปี 2565 จะมีจำนวนครัวเรือนที่เลี้ยงสัตว์เกิน 100 ล้านครัวเรือน โดยสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงนำเข้าส่วนใหญ่เป็นสินค้ากลุ่มพรีเมียม ปัจจุบันชาวจีนมีรายได้เพิ่มขึ้น ทำให้มีกำลังซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น รวมกับการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุชาวจีนและค่านิยมการมีลูกคนเดียว ทำให้ชาวจีนนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายครัวเรือนที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ภายใต้สถานการณ์ล็อกดาวน์ช่วงโควิด-19 อยู่ที่ 2,041 หยวนต่อปี (ประมาณ 10,000 บาทต่อปี) ทั้งนี้ อีคอมเมิร์ซเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มูลค่าตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงในจีนเติบโตอย่างมาก โดย USDA ได้อ้างถึงรายงานตลาดอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงของจีน (China Pet Industry White Paper)

ปี ค.ศ. 2022 ระบุว่า เจ้าของสัตว์เลี้ยงชาวจีนส่วนใหญ่ ร้อยละ 71 นิยมซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสินค้าที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเป็น 1 ใน 4 สินค้าที่ชาวจีนนิยมซื้อในเทศกาลช้อปปิ้งออนไลน์ โดยเฉพาะเทศกาลวันคนโสด หรือ Double 11 (11.11) ที่มียอดขายอาหารสัตว์เลี้ยงสูงถึง 1.909 พันล้านหยวน (273 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

จีนเป็นตลาดสำหรับสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงที่ไทยสามารถผลักดันการส่งออกเพิ่มขึ้น อาทิ ทำการตลาดและจำหน่ายสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งเป็นที่นิยมของจีน เจาะกลุ่มตลาดพรีเมียมด้วยคุณภาพของสินค้า

โดยการวิจัยและพัฒนา (R&D) ด้านคุณค่าโภชนาการของอาหารสัตว์เลี้ยง ศึกษารสนิยม/พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงศึกษาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงของคู่แข่ง ทั้งจากผู้ผลิตจีน และ

ผู้ส่งออกที่เป็นคู่แข่งในตลาดจีนอย่างแคนาดา สหรัฐฯ และนิวซีแลนด์ อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตต้องให้ความสำคัญกับมาตรฐานและความปลอดภัยของวัตถุดิบและสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง เพื่อให้ผู้ซื้อมีความเชื่อมั่นในสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงที่ผลิตจากประเทศไทย

ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับสุนัขหรือแมว อันดับที่ 3 ของโลก รองจากเยอรมนี และสหรัฐฯ ในปี 2565 ไทยส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยง เป็นมูลค่า 2,460.73 ล้านเหรียญสหรัฐ (85,211.16 ล้านบาท) ขยายตัว ร้อยละ 18.6 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ตลาดส่งออกสำคัญ คือ

(1) สหรัฐฯ (สัดส่วนร้อยละ 32.8 ของมูลค่าการส่งออก)

(2) ญี่ปุ่น (ร้อยละ 12.8)

(3) อิตาลี (ร้อยละ 6.8) สำหรับจีน เป็นตลาดส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยง อันดับที่ 10 มีมูลค่าการส่งออก 65.77 ล้านเหรียญสหรัฐ (2,298.09 ล้านบาท) ขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

เหลือเชื่อ ! แมวหาย 5 ปี เจ้าของทำทุกทางไม่เว้นดูดวง สุดท้ายเจอกันเพราะความบังเอิญ

5 ปีที่รอคอย…เจ้าของโพสต์สุดดีใจ ตังเม แมวดำหายจากบ้านไป 5 ปี ทำทุกทางไม่เว้นพึ่งหมอดูก็ไม่เจอ สุดท้ายได้เจอกันเพราะความบังเอิญ

เล่นแมวจรแถวบ้านเก่า ก่อนจำตำหนิต่าง ๆ ได้ ฮือออน้อนนน เป็นเรื่องราวที่ทำเอาทาสแมวทั้งหลาย อดที่จะดีใจแทนเจ้าของแมวรายนี้กันเพียบ เพราะยากมากที่แมวหายจากบ้านไปนานถึง 5 ปี สุดท้ายกลับมาเจอกันอีกครั้ง เพราะความบังเอิญ แถมยังเป็นแถวบ้านเก่าที่น้องเคยอยู่ด้วย…

ข่าวสัตว์เลี้ยง

เรื่องราวดังกล่าวถูกโพสต์ในโลกออนไลน์เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 จากผู้ใช้เฟซบุ๊ก Jam Araya เล่าว่า แมวของตนนอนบนหลังคารถของเพื่อนบ้าน แล้วติดหลังรถหายไปเมื่อ 5 ปีก่อน ด้วยความที่บ้านเก่าเลี้ยงแบบระบบเปิด น้องจึงสามารถเดินเที่ยวเล่นไปทุกที่ และเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงค่ำ กว่าจะรู้ว่าน้องหายไปก็เช้าของอีกวัน

ตนและคุณแม่พยายามตามหาเจ้าตังเมทุกทาง ทั้งเดินหา ขับรถไปหาตามซอยต่าง ๆ โพสต์ประกาศตามหาในกลุ่มทาสแมว หรือแม้แต่กระทั่งไปดูดวง สุดท้ายหาเท่าไรก็หาไม่เจอ และครอบครัวตนมีเหตุให้ต้องย้ายบ้านจากที่เดิมไป

จนกระทั่งความบังเอิญทำให้ตนและตังเมได้มาเจอกัน หลังมีโอกาสได้ไปทำงานแถวบ้านเก่า ซึ่งวันที่พบตนแวะไปที่ร้านซักผ้าซึ่งอยู่ห่างจากบ้านเก่าเกือบ 1 กิโลเมตร เห็นแมวจรสีดำนอนอยู่ ก็เข้าไปเล่นด้วยปกติ ทว่า เล่นไปเล่นมาเห็นตำหนิแต่ละจุด ใจบอกว่าใช่แน่นอนว่านี่คือเจ้าตังเมที่หายไปเมื่อ 5 ปีที่ก่อน โดยตำหนิที่จำได้แม่นคือ หูแหว่ง (เปิดศึกกับอริชื่อว่า เหมันต์) โครงหน้า และป้ายสีขาวบนลำตัว

ตนยอมรับดีใจมาก รีบโทร. หาแม่ และแม่ก็บอกให้รีบนำเจ้าตังเมกลับบ้านทันที ทำให้ตอนนี้ตังเมกลับมาอยู่บ้านแล้ว และทำการยึดเตียงนอนของทาสไปเรียบร้อย

อย่างไรก็ตาม ผู้โพสต์ระบุว่า ตอนนี้ที่บ้านใหม่ครอบครัวตนเลี้ยงแมวรวมตังเมทั้งหมด 8 ตัว และเลี้ยงระบบปิด อีกทั้งยังได้ทำการเปิดเพจเจ้าตังเมและผองเพื่อนให้แฟนคลับได้ติดตามความน่ารักกันด้วย ใช้ชื่อเฟซบุ๊ก ตังเม’s journey