ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงตลาดจีนรุ่ง 100 ล้านครัวเรือนมีสัตว์เลี้ยง

สนค.เผยแนวโน้มสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงในจีนปี 2566 โต ปี 2564 จีนนำเข้ามูลค่ารวม 580.77 ล้านเหรียญสหรัฐ และปี 2565 จีนเลี้ยงสัตว์ 100 ล้านครัวเรือน ไทยมีโรงงาน 33 โรง หนุนดันส่งออก

วันที่ 10 มีนาคม 2566 นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อํานวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า สนค. ได้ศึกษาสถานการณ์การค้าสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงในจีน พบว่า ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงในจีนมีการเติบโตสูง เนื่องจากชาวจีนนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากขึ้น และยังมีค่าใช้จ่ายด้านสัตว์เลี้ยงต่อครัวเรือนค่อนข้างสูง

โดยในปี 2564 จีนนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับสุนัขหรือแมว (พิกัดสินค้า 2309.10) เป็นมูลค่ารวม 580.77 ล้านเหรียญสหรัฐ ประเทศที่เป็นแหล่งนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงที่สำคัญของจีน ได้แก่

สัตว์เลี้ยง

แคนาดา (สัดส่วนร้อยละ 47.3 ของมูลค่าการนำเข้า) รองลงมา คือ สหรัฐฯ (ร้อยละ 19.7) และนิวซีแลนด์ (ร้อยละ 13.0) สำหรับไทย เป็นอันดับ 4 (ร้อยละ 11.1) (ที่มา: trademap.org) ตลาดจีนจึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยในการส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง

จากรายงานสถานการณ์การส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงจากสหรัฐฯ ไปจีน ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) แสดงให้เห็นว่า ปี 2565 แคนาดาซึ่งเป็นแหล่งนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงรายใหญ่ที่สุดของจีน ประสบปัญหาไข้หวัดนกระบาด

แคนาดา (สัดส่วนร้อยละ 47.3 ของมูลค่าการนำเข้า) รองลงมา คือ สหรัฐฯ (ร้อยละ 19.7) และนิวซีแลนด์ (ร้อยละ 13.0) สำหรับไทย เป็นอันดับ 4 (ร้อยละ 11.1) (ที่มา: trademap.org) ตลาดจีนจึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยในการส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง

จากรายงานสถานการณ์การส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงจากสหรัฐฯ ไปจีน ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) แสดงให้เห็นว่า ปี 2565 แคนาดาซึ่งเป็นแหล่งนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงรายใหญ่ที่สุดของจีน ประสบปัญหาไข้หวัดนกระบาด

ทั้งนี้ จีนถือเป็นประเทศที่มีข้อกำหนดที่เข้มงวดเกี่ยวกับการนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยง ผู้ส่งออกทุกรายต้องได้รับการประเมินและขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง โรงงานผลิตอาหารสัตว์ต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานศุลกากรของจีน (China’s General Administration of Customs: GACC)

และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงต้องผ่านการขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทของจีน (Ministry of Agriculture and Rural Affairs: MARA)

ทั้งนี้ ไทยมีโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงที่ผ่านการขึ้นทะเบียนกับ GACC จำนวน 33 โรงงาน เป็นอันดับ 2 รองจากสหรัฐฯ ที่มีจำนวน 88 โรงงาน (ข้อมูลล่าสุด เดือนตุลาคม 2565) และไทยมีจำนวนผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงที่ผ่านการขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรฯ ของจีน เป็นอันดับ 4 รองจากสหรัฐฯ แคนาดา และนิวซีแลนด์

โดยสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับสุนัขหรือแมวจากที่นำเข้าจากต่างประเทศที่ขึ้นทะเบียนใหม่และต่ออายุกับกระทรวงเกษตรฯ ของจีน ในปี 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 435 รายการ (Stock Keeping Unit: SKU) และเป็นสินค้าไทย 52 รายการ คิดเป็นร้อยละ 12 (ข้อมูลล่าสุด เดือนธันวาคม 2565)

แนวโน้มสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงในจีนมีการเติบโตอย่างมาก คาดว่าภายในปี 2565 จะมีจำนวนครัวเรือนที่เลี้ยงสัตว์เกิน 100 ล้านครัวเรือน โดยสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงนำเข้าส่วนใหญ่เป็นสินค้ากลุ่มพรีเมียม ปัจจุบันชาวจีนมีรายได้เพิ่มขึ้น ทำให้มีกำลังซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น รวมกับการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุชาวจีนและค่านิยมการมีลูกคนเดียว ทำให้ชาวจีนนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายครัวเรือนที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ภายใต้สถานการณ์ล็อกดาวน์ช่วงโควิด-19 อยู่ที่ 2,041 หยวนต่อปี (ประมาณ 10,000 บาทต่อปี) ทั้งนี้ อีคอมเมิร์ซเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มูลค่าตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงในจีนเติบโตอย่างมาก โดย USDA ได้อ้างถึงรายงานตลาดอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงของจีน (China Pet Industry White Paper)

ปี ค.ศ. 2022 ระบุว่า เจ้าของสัตว์เลี้ยงชาวจีนส่วนใหญ่ ร้อยละ 71 นิยมซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสินค้าที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเป็น 1 ใน 4 สินค้าที่ชาวจีนนิยมซื้อในเทศกาลช้อปปิ้งออนไลน์ โดยเฉพาะเทศกาลวันคนโสด หรือ Double 11 (11.11) ที่มียอดขายอาหารสัตว์เลี้ยงสูงถึง 1.909 พันล้านหยวน (273 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

จีนเป็นตลาดสำหรับสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงที่ไทยสามารถผลักดันการส่งออกเพิ่มขึ้น อาทิ ทำการตลาดและจำหน่ายสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งเป็นที่นิยมของจีน เจาะกลุ่มตลาดพรีเมียมด้วยคุณภาพของสินค้า

โดยการวิจัยและพัฒนา (R&D) ด้านคุณค่าโภชนาการของอาหารสัตว์เลี้ยง ศึกษารสนิยม/พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงศึกษาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงของคู่แข่ง ทั้งจากผู้ผลิตจีน และ

ผู้ส่งออกที่เป็นคู่แข่งในตลาดจีนอย่างแคนาดา สหรัฐฯ และนิวซีแลนด์ อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตต้องให้ความสำคัญกับมาตรฐานและความปลอดภัยของวัตถุดิบและสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง เพื่อให้ผู้ซื้อมีความเชื่อมั่นในสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงที่ผลิตจากประเทศไทย

ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับสุนัขหรือแมว อันดับที่ 3 ของโลก รองจากเยอรมนี และสหรัฐฯ ในปี 2565 ไทยส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยง เป็นมูลค่า 2,460.73 ล้านเหรียญสหรัฐ (85,211.16 ล้านบาท) ขยายตัว ร้อยละ 18.6 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ตลาดส่งออกสำคัญ คือ

(1) สหรัฐฯ (สัดส่วนร้อยละ 32.8 ของมูลค่าการส่งออก)

(2) ญี่ปุ่น (ร้อยละ 12.8)

(3) อิตาลี (ร้อยละ 6.8) สำหรับจีน เป็นตลาดส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยง อันดับที่ 10 มีมูลค่าการส่งออก 65.77 ล้านเหรียญสหรัฐ (2,298.09 ล้านบาท) ขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

เปิดเส้นทาง ‘ไฮสปีดเทรน’ ภาคเหนือ ลุ้นรัฐบาลใหม่เคาะตอกเสาเข็ม

“กรมการขนส่งทางราง” เคาะแผนพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงสายเหนือ ช่วงกรุงเทพฯ – พิษณุโลก หลังหารือร่วมญี่ปุ่นชี้คุ้มค่าลงทุนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 17.3% เตรียมชง ครม.ชุดใหม่ดันตอกเสาเข็ม

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยถึงแผนผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) ช่วงกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือด้านคมนาคมไทยและญี่ปุ่น โดยระบุว่า โครงการดังกล่าวทั้งสองประเทศได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบรางระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (Memorandum of Cooperation : MOC) ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. 2558 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 8 มี.ค.ที่ผ่านมาผู้แทนทั้งสองประเทศได้หารือความคืบหน้าผลการศึกษาร่วมกัน

โดยขณะนี้ผลการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจและการเงินของโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ฉบับสมบูรณ์ ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม พบว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ – พิษณุโลก มีความคุ้มค่าทางการลงทุน โดยมีผลการศึกษาชี้ชัด อาทิ

เศรษฐกิจ

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) อยู่ที่ร้อยละ 17.3 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 12
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เป็นบวกตลอดระยะเวลาดำเนินการ

อย่างไรก็ดี จากผลการศึกษาดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าการลงทุนโครงการเกิดความคุ้มค่าในด้านเศรษฐศาสตร์ โดยเบื้องต้นจากการหารือระหว่างฝ่ายไทยและญี่ปุ่นได้ตกลงร่วมกันในการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะแรกในเส้นทางกรุงเทพฯ-พิษณุโลก ระยะทาง 380 กิโลเมตร ส่วนเส้นทางพิษณุโลก-เชียงใหม่ในอนาคต

ทั้งนี้กรมการขนส่งทางรางจะนำเสนอผลการศึกษาทั้งหมดให้กับรัฐบาลเพื่อผลักดันการดำเนินการ โดยคาดว่าจะเกิดขึ้นภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ และแน่นอนว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ถือเป็นโครงการสำคัญที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศไทย

ขณะที่แผนพัฒนาไฮสปีดเทรนของกระทรวงคมนาคม กำหนดไว้ว่าขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม 6 โครงการ ระยะทางรวม 1,993 กิโลเมตร แบ่งเป็น

1.เส้นทางกรุงเทพฯ-พิษณุโลก

 • ระยะทาง 380 กิโลเมตร
 • วงเงินลงทุนประมาณ 2.12 แสนล้านบาท
 • สถานะปัจจุบัน กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างสรุปรูปแบบการลงทุน

2.เส้นทางนครราชสีมา-หนองคาย

 • ระยะทาง 355 กิโลเมตร
 • วงเงินลงทุนประมาณ 2.26 แสนล้านบาท
 • สถานะปัจจุบัน ออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการพิจารณา EIA

3. เส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน

 • ระยะทาง 211 กิโลเมตร
 • วงเงินลงทุนประมาณ 1 แสนล้านบาท
 • สถานะปัจจุบัน เตรียมของบประมาณปี 2567 เพื่อทบทวนผลการศึกษาเดิม

4.เส้นทางพิษณุโลก-เชียงใหม่

 • ระยะทาง 288 กิโลเมตร
 • วงเงินลงทุนประมาณ 2.32 แสนล้านบาท
 • สถานะปัจจุบัน กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างสรุปรูปแบบการลงทุน

5.เส้นทางหัวหิน-สุราษฎร์ธานี

 • ระยะทาง 424 กิโลเมตร
 • สถานะปัจจุบัน ของบประมาณปี 2567 เพื่อทบทวนการศึกษาความเหมาะสม

6.เส้นทางสุราษฎร์ธานี-ปาดังเบซาร์

 • ระยะทาง 335 กิโลเมตร
 • สถานะปัจจุบัน ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นแล้ว

5 อาหารยิ่งกิน “กลิ่นน้องสาว”ยิ่งแรง กินแบบไหน?จุดซ้อนเร้นสมดุล

5 อาหารยิ่งกิน “กลิ่นน้องสาว”ยิ่งแรง กินแบบไหน?จุดซ้อนเร้นสมดุล

“เมื่อน้องมีกลิ่น” ปัญหาที่บอกใครไม่ได้ จนหมดความหมั่นใจ ในความจริงแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาที่อาจเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงทุกคน และจากหลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นช่วงมีประจำเดือน ปัญหาสุขอนามัย หรือโรคประจำตัวต่างๆ เพียงแต่หากรู้ปัญหาแล้วควรแก้ไข เพื่อเรียกความมั่นใจกลับมา ซึ่งเรื่องอาหารการกินก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีส่วนสำคัญอย่างมาก แล้วกินแบบไหน? น้องสาวชอบ!

อาหาร

จริงหรือไม่? ที่อาหารทำให้น้องมีกลิ่นได้?

เป็นเรื่องจริง เพราะอาหารที่กินเข้าไปนั้นมีทั้งกลิ่น รสชาติและส่วนผสมจะส่งผลทำให้ร่างกายมีการปรับเปลี่ยนปริมาณแบคทีเรีย น้ำตาล และบางครั้งก็ส่งผลกับสารเคมีในร่างกายบางส่วน ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงด้วยการที่ร่างกายขับกลิ่นอาหารบางอย่างออกมา หรืออาจเกิดปฏิกิริยากับร่างกายทำให้เกิดอาการตกขาวซึ่งทำให้เกิดความอับชื้นที่จุดซ่อนเร้นมากกว่าปกติ จนเกิดกลิ่นรุนแรงขึ้นมาได้

5กลุ่มอาหารทำร้ายน้องสาว

 • อาหารหมักดอง ส้มตำปลาร้า ปูดอง ปลาเค็ม ผลไม้ดอง อาหารสุดแซ่บ ของโปรดของสาวๆ แต่อาหารเหล่านี้เป็นตัวการเข้าไปกระตุ้นให้เกิดการตกขาวมากกว่าปกติ จนทำให้เกิดอาการอับชื้นและตามมาด้วยกลิ่นที่จุดซ่อนเร้นได้
 • อาหารที่มีกลิ่นฉุนหรือรสจัดจ้านเป็นประจำ อย่างเช่น กระเทียม หัวหอม เครื่องเทศบางชนิด แกะกะหรี่ กระเพรา หากกินในปริมาณที่มากเกินไปก็อาจจะทำให้กลิ่นกระจายไปตามรูขุมขนทุกส่วนของร่างกาย ไม่เว้นแม้แต่จุดซ่อนเร้นก็เช่นกัน
 • กินอาหารหวานบ่อย น้ำตาลจะเข้าไปทำลายแบคทีเรียดีที่อยู่ในน้องสาวได้โดยไม่รู้ตัว และทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ตามมา อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสเสี่ยงเป็นเชื้อราที่จุดซ่อนเร้นได้ง่ายขึ้นด้วย โดยเฉพาะคนที่มีภาวะเบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดสูงอยู่แล้วก็ยิ่งมีความเสี่ยงสูงมากขึ้นเท่านั้น
 • อาหารทะเล เป็นอีกหนึ่งอาหารที่มักจะทำปฏิกิริยากับสารเคมีในร่างกาย ซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดการตกขาวที่ผิดปกติจนอาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองและตามมาด้วยกลิ่นที่จุดซ่อนเร้น
 • อาหารที่มีกรดด่างสูง อย่างเนื้อแดง หน่อไม้ฝรั่ง นมเนย บล็อคโคลี่ รวมทั้งแอลกอฮอล์ เป็นอาหารที่ทำให้สมดุลในร่างกายเปลี่ยนไป ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดเชื้อโรคไปที่จุดซ่อนเร้นได้ง่ายนั่นเอง

สำหรับสาวๆที่อยากแก้ปัญหาดังกล่าว โยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยว อาจช่วยคุณได้ เนื่องจากเวลาน้องสาวมีกลิ่นส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่สมดุลของแบคทีเรียในช่องคลอด เช่นเดียวกับคนที่กินยาปฎิชีวนะติดต่อกันเป็นเวลานาน ตัวยาก็จะเข้าไปทำลายแบคทีเรีย “แลคโตบาซิลลัส” ที่ทำหน้าที่ฆ่าเชื้อราในช่องคลอด ทำให้เกิดตกขาวจนมีกลิ่นได้เช่นกัน การกินโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวที่มีแบคทีเรียที่ดีจะเข้าไปช่วยปรับสมดุลได้

อ่านข่าวอื่นๆเพิ่มเติม ได้ที่นี่ : แจกวิธีทำหมูสับคั่วซีอิ๊ว รสจัดไม่น่าเบื่อ

บาลาเก้มองเงื่อนไขที่เมสซี่จะอยู่ปารีสต่อ

กีเยม บาลาเก้ นักข่าวคนดังเผยว่ามีเงื่อนไขที่ ลิโอเนล เมสซี่ ตัวรุกของ ปารีส แซงต์-แชร์กแมง อยากได้ความมั่นใจจากสโมสรในการขยายสัญญาออกไป

เปแอสเช เพิ่งกระเด็นตกรอบ 16 ทีมสุดท้าย ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ ลีก สมัครเว็บแทงบอล โทรฟี่สำคัญที่สโมสรอยากได้มาครอบครองหลังแพ้ให้กับ บาเยิร์น มิวนิค ในขณะที่ตัว เมสซี่ เองก็เหลือสัญญาจนถึงเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้น

ทาง บาลาเก้า เผยว่า เมสซี่ ยินดีที่จะอยู่กับสโมสรต่อไปตราบใดที่สามารถรับรองได้ว่าจะสามารถทำการแข่งขันในระดับสูงต่อไป

ข่าวกีฬาฟุตบอล

“ข้อตกลงหลักที่ทาง เมสซี่ ต้องการคำยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรและรายละเอียด – ค่าจ้าง, ระยะเวลาสัญญา เขากำลังฟังและจะดำเนินการต่อหากเงื่อนไขถูกต้อง” บาลาเก้า กล่าวกับ บีบีซี สปอร์ต

“โดยปกติแล้วผมนึกถึงความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการที่ เปแอสเช ยังคงเป็นทีมที่แข่งขันเพื่อไล่ล่าความสำเร็จได้”

“สิ่งที่อาจส่งผลกระทบคือถ้า คีลิยัน เอ็มบั๊ปเป้ ย้ายทีมไป, ถ้า กาตาร์ หยุดที่จะลงทุนกับสโมสร ถ้าเรื่องการเงินบังคับให้ เปแอสเช ต้องขายผู้เล่น หรือไม่สามารถยื่นข้อเสนอเรื่องเงินที่สามรรถรักษา เมสซี่ เอาไว้ได้”

ติดตามข่าวกีฬาฟุตบอลเด็ดๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ : จอห์นสันเชียร์เมาท์ย้ายร่วมทัพลิเวอร์พูล

โปรโมชั่นบาคาร่า

โปรโมชั่นบาคาร่า ตัวช่วยต่อยอดเดิมพันออนไลน์สำหรับนักพนันต้นทุนน้อย

โปรโมชั่นบาคาร่า วันนี้ที่นักพนันไม่ควรพลาด ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นโบนัสเครดิตฟรีการเล่นเสียได้เงินคืนหรือการแนะนำเพื่อนมาเดิมพันและได้ค่าคอมมิชชั่น เหล่านี้ถือว่าเป็นกำไรจัดหนักให้กับนักพนันทุกคนเพราะนำไปต่อยอดเล่นเกม เว็บพนันบาคาร่า ดีที่สุด 2023 ได้ตามต้องการ อย่างเกมบาคาร่า ซึ่งถ้าคุณอยากจะได้รับโบนัสบาคาร่าบ้าง ก็เพียงแค่ทำตามเงื่อนไขของเว็บตรงหรือเว็บคาสิโนออนไลน์ อย่างการสมัครสมาชิกมาเป็นส่วนหนึ่งกับเว็บไซต์ ก็เป็นตัวช่วยให้การเข้ามาเล่นบาคาร่าของคุณได้รับโปรโมชั่นจัดหนัก

โปรโมชั่นบาคาร่า

โปรโมชั่นบาคาร่า อัพเดทได้ผ่านหน้าเว็บพนัน

โปรโมชั่นบาคาร่า วันนี้เรียกว่าเป็นความคุ้มค่าสำหรับนักเดิมพันทุกคน เพราะผู้เล่นสามารถที่จะอัพเดทผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง คุ้มค่ากว่าการไปเล่นที่บ่อนคาสิโนต่างประเทศที่นอกจากใช้ต้นทุนเยอะแล้วยังไม่มีการแจกโบนัสให้กับนักพนัน โดยโปรโมชั่นเหล่านี้จะมีการอัพเดทใหม่ เพื่อแจกให้กับสมาชิกทุกคนที่เข้ามาใช้บริการและเล่นเดิมพันบาคาร่า ข้อดีของการกดรับโปรโมชั่นบาคาร่าคือ คุณสามารถกดรับโปรโมชั่นบาคาร่าได้ทุกวันเพียงเช็คเงื่อนไขต่าง ๆ ผ่านหน้าเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ นอกจากนั้นโปรโมชั่นบาคาร่ามีให้เลือกกดรับหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการฝากเครดิตแล้วได้โบนัสพิเศษ โปรโมชั่นสำหรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามาสมัครเล่นบาคาร่า อย่าง ฝาก 10 รับ 100 ซึ่งผู้เล่นสามารถนำไปเดิมพันทำกำไรได้จริง เนื่องจากเป็นโปรโมชั่นที่นำไปเป็นต้นทุนในการเดิมพันได้ เมื่อเล่นชนะก็ยังสามารถถอนเงินได้จริง บาคาร่าจ่ายจริง อีกด้วย ใครที่อยากได้รับความคุ้มค่าจากการเล่นเกมบาคาร่าหรือเกมคาสิโนออนไลน์วันนี้ เราจึงแนะนำให้คุณสมัครสมาชิก สมัครสมาชิกแล้วจะได้กดรับโปรโมชั่นบาคาร่าทันที โปรโมชั่นบาคาร่า นับเป็นตัวช่วยสำคัญทำให้นักเดิมพันทุกคนได้มีต้นทุน ในการต่อยอดเล่นพนันบาคาร่าในระยะยาว เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะสนุกกับเกมนี้ให้ได้กำไรจัดหนัก พร้อมกับอยากจะสะสมต้นทุนไว้เดิมพันต่อยอดได้นาน เราแนะนำให้คุณเลือกสมัครและเล่นเว็บตรง เพราะมักจะมีการจัดโปรโมชั่นบาคาร่าอยู่เสมอ เมื่อรู้แบบนี้แล้วอย่ารอช้า ใครที่ชอบเล่นเกมไพ่ออนไลน์อยู่แล้ว หรืออยากจะเปิดประสบการณ์กับการเดิมพันบาคาร่า มาเล่นกับนายตรงและสมัครสมาชิก เพื่อกดรับโบนัสหรือโปรโมชั่นอื่น ๆ กันได้เลย แล้วคุณจะไม่ผิดหวังความคุ้มค่าที่ได้รับอย่างแน่นอน

บาคาร่าจ่ายจริง

เล่น บาคาร่าออนไลน์ โอกาสของการทำเงินที่เกิดขึ้นได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด

เล่น บาคาร่าออนไลน์กับเว็บพนันคาสิโนออนไลน์ โปรโมชั่นบาคาร่า จึงเป็นการเปิดโอกาสของนักพนันเพื่อที่จะเข้าสู่รูปแบบของการทำเงินที่เกิดขึ้นได้ง่ายผ่านรูปแบบของเกม บาคาร่า เว็บตรง ที่สนุกสนานและมีความรวดเร็วสูงในการที่จะได้รับผลตอบแทนในแต่ละครั้งโดยมีขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็วทันใจทั้งในส่วนระบบ เว็บพนันออนไลน์ บาคาร่า ของการฝากถอนที่เกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติที่จะทำให้ได้รับผลตอบแทนอย่างรวดเร็วที่สุด